استه تیکِ «حماسهٔ انسان» در با پچپچه ی پاییز!
استه تیک، هم نوایی و هماهنگی دیالکتیکی در روند شدن و بودگی هستی پدیده!

مقاله ۱۶/۹۹ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۰ مه ۲۰۲۰ استه تیک «حماسهٔ انسان» را می‌توان با بازتولید روند مردمش انسان دریافت. در این استه تیک، مضمون انسان دوستانه و رهایی بخش نبرد طبقاتی زحمتکشان قابل شناخت می شود، ضرورت تاریخی استقلال اندیشه و کارکرد زحمتکشان به ثمر می رسد. زنده یاد …

هنر جانبدار و استه تیک نبرد رهایی بخش!

مقاله ۱۵/۹۹ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۷ مه ۲۰۲۰ مارکسیست آلمانی روبرت مچر در کتاب مارکسیسم متحد کننده، هنر را در کنار علمدو اهرمی ارزیابی می‌کند که انسان برای بهبود شرایط زندگی خود در طول تاریخ مورد استفاده قرار داده است. در کتاب‌ دیگر با عنوان  مئدیتاسیون ها در پاریس، مچر …