موضع نظری- تئوریکِ توده‌ای ستیزان (۱)
استه تیک نبرد طبقاتی- رهایی بخش

مقاله ۷/۹۹ ۲۱ فروردین ۱۳۹۹، ۹ آوریل ۲۰۲۰ اسلوب کارکرد اندیشه یکی از نکته‌های بسیار پراهمیت در گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع پلنوم کمیته ی مرکزی حزب توده ایران (بخش ایران) اسفند ۱۳۹۸، توجه به وظیفه ی مبارزه با مواضع توده‌ای ستیزانه است.   گزارش در بخش ۵، تأملی …