پیش شرط اصلاحان بنیادین توانمندی طبقات زیر سلطه و محروم است

مقاله شماره: ۳۶ (۰۴/۰۷-۲۰۱۸) (۱۳ تیر ۱٣۹۷ )
باید تئوری «سطح رشد نیروهای» مولده را در جامعه برای تغییرات و اصلاحات بنیادینِ ضروری، با برداشت انقلابی مارکس در تزهای فویرباخ درباره ی «پراتیک انقلابی» درک نمود و نه با برداشت ”خوانش جدید مارکس“ که می کوشد، مارکس انقلابی را به سود مارکس دانشمند و آکادمیسین دفن کند.
باید با جدیت و با تمام قوا از طریق جهت دادنِ توان تخصصی موجود در جامعه که از سطح بسیار بالایی برخوردار است، برنامه جایگزین را برای .اقتصاد سیاسی امپریالیستی تنظیم نمود