جایگاه اصلاح طلبان امروز در جبهه واحد ضداستبدادی ایران
نویسنده: احسان

مقاله شماره: ۴۵ (۱۲/۰۸-۲۰۱۸)(۲۱ مرداد ۱٣۹۷ )
تاج زاده هنوز نه به تغییر از پایین به بالا به دست مردم، بلکه اصلاح از بالا به پایین از سوی حاکمیت و چانه زنی با بالایی ها معتقد و پایبند است، چرا که باور دارد حاکمیت هنوز اصلاح پذیر می باشد و برای حل بحران سیاسی و اقتصادی موجود، کافی است.