در افغانستان، دست نشاندگان واپس گرا، جای گزین دست نشاندگان مردم فروش می شوند!

مقاله ۲۳/۱۴۰۰۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۲۱ آگوست ۲۰۲۱ شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالیجام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالیکوچ کرده دسته دسته آشنایان عندلیبانباغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی (ترانه شهر خالی؛ امیرجان صبوری ترانه سرا و خواننده مردمی افغانستانی) پیش گفتار بدبختانه، افغانستان روزهای …