جایگزینی که می خواهیم، به جای آنچه نمی خواهیم!؟
در بر همان پاشنه می چرخد!

مقاله شماره: ۲۱
نظریه پردازان بورژوازی نه تنها عنصر ضد مردمی و استثمارگرانه اقتصاد سیاسی امپریالیستی را مسکوت می گذارند، بلکه فراتر از آن، عنصر ضد ملی این اقتصاد سیاسی را با تز «زمین آدمیان» توجیه می کنند و تن دادن به آن را به مردم سرزمین ایرانیان توصیه می کنند.