بـز را بـه باغبـانـی بگمـاریم؟
اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک تنها جایگزین

مقاله شماره: ۵ (۰۳/۰۴-۲۰۱۸)
چگونه می خواهیم در شرایط مشخص تاریخی در جهان با حفظ محیط زیست، با مصرف حداقل منابع، با جلوگیری حداکثر از اتلاف و بی بندوباری در مصرف غیرضروری زندگی کنیم؟ چگونه می خواهیم منافع فرد انسان، حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی انسان را در هماهنگی با منافع همه ی خلق های میهن سازمان دهیم و آن در همنوایی با منافع گونه انسانی عملی سازیم. به این بحث باید به طور مجزا پرداخت.