سه تضادی که قدیانی مطرح و بی پاسخ می گذارد
فقر و ریاضت اقتصادی پیامد انباشت سرمایه

مقاله شماره: ۴۰ (۱۶/۰۷-۲۰۱۸)(۲۵ تیر ۱٣۹۷ )
مبارزه برای صلح، بخشی از مبارزه ی ملی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران است که بدون اجرای یک برنامه اقتصادی مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی که حزب توده ایران پیشنهاد می کند و باید از طرف جبهه متحد خلق عملی گردد، ممکن نیست.