اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک و نبرد رهایی بخش ملی علیه نواستعمار

مقاله شماره: ۳۹ (۱۱/۰۷-۲۰۱۸)(۲۱ تیر ۱٣۹۷ )
ناکام ماندن جنبش آغاز شده برای تغییرات بنیادین در ایران، به معنای بر باد رفتن امکان تاریخی برای نسلی دیگر از مردم میهن ما است. اگر پرچم نبرد مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی، پرچم اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک در نبرد کنونی در ایران که حزب توده ایران خواستار آن است، مشترکاً توسط نیروهای چپ و میهن دوست از لایه های دیگر برافراشته نشود، نسل کنونی مردم میهن ما به محرومیتی غیرقابل بخشش محکوم می شود