“لوبی یسم” یا اقتصاد سیاسی ملی- دموکراتیک؟!
ایدئولوژی ضد کمونیستی در خدمت توجیه نسخه نئولیبرال!

مقاله شماره: ۳۸
نئولیبرالیسم، شکل داعش گونه استثمار نیروی کار است در فاز کنونی سرمایه داری دوران امپریالیسم. بدون بریدن قاطع از آن، هیچ توسعه ملی و مردمی در هیچ کشوری ممکن نیست. تنها با بریدن از وابستگی بی چون و چرا از “اقتصاد سیاسی” امپریالیستی و اِعمال آگاهانه “اقتصاد سیاسی” مرحله ی ملی- دموکرایک انقلاب است که اقتصاد ملی ایران می تواند در وحدتی مردمی- ملی راه فرازمندی جامعه ایرانی را بگشاید. برنامه اقتصاد ملی که در آن منافع زحمتکشان و منافع دیگر لایه های میهن دوست، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی ضد امپریالیست اصل وحدت ملی را تشکیل می دهد.