ترس از سوسیالیسم پایان یافته! (٢)
اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک و حاکمیت ملی!

مقاله شماره: ۷۸ (۲۲/۱۱-۲۰۱۷)
“شیوه ی تولید سرمایه داری” در چهارچوب رشد ملی- دمکراتیک و یا سوسیالیستی، گامی تاریخی- کیفی در جهت رشد مدنی جامعه انسانی است، در حالی که همین شیوه ی تولید در چنگال سودورزی در نظام سرمایه داری گامی قهقرایی و ضد تاریخی است. شیوه ای ضد منافع گونه ی انسان را تشکیل می دهد.