«حاکمیت طبقه کارگر» یک امکان تحقق پذیر است!
«بگذار مرا خام پندار بنامند»!

مقاله شماره: ۱۷
اقتصاد سیاسی ای که «همه موانع را با “خصوصی سازی” از سر راه غارت ثروت های متعلق به مردم بر طرف ساخته است، تا انباشت سرمایه را بدون هر مرز و محدودیتی ممکن سازد». آن ها که با موضع ضد توده ای و ضد کمونیستی، و یا حتی از موضعی به اصطلاح “عاقلانه”ی «عقل سلیم» خود که منطبق است با تائید “واقعیت موجود”، همراه شرایط گام برمی دارند که شما از آن ها نام بردید. آن ها باید با صراحت پاسخ دهند که آیا از دید خود چنین شرایطی را به عنوان سرنوشت میلیاردها انسان در ایران و جهان خواستارند؟ اقتصاد سیاسی ضد مردمی ای که منافع ملی ایران را نیز به باد می دهد و کشور را به نومستعمره ی اقتصاد جهانی امپریالیستی بدل ساخته است!؟
نفی “اختلاف طبقاتی” و یا “طبیعی” ارزیابی نمودن آن، یک استدلال نیست! یک تز اثبات نشده است!