اقتصاد نئولیبرال را چگونه تعمیر کنیم؟!
مقاله ی منتشر شده در نامه مردم

مقاله شماره: ۱۶ (۲۲/۰۴-۲۰۱۸) ( ۲ اردیبهشت ۱٣۹۷ )
برنامه اقتصاد ملی برای ایران برای مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، برنامه ای خاص است که باید برپایه ی شرایط مشخص در ایران تنظیم گردد. می توان با جدیت و پروسواس درباره ی ضرورت جستجوی«اقتصاد سیاسی نوینی» برای ایران به گفتگو نشست که نویسنده به درستی یافتن آن را «چالشی [تاریخی] ..به چای اقتصاد نوکلاسیک مرسوم و سنتی شکست خورده» اعلام می کند. می توان از نظرات طرح شده بهره برد، اما نمی توان آن را یک به یک به شرایط ایران منتقل نمود.