image_pdfimage_print

ترس از سوسیالیسم پایان یافته! (۱)
اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک و حاکمیت ملی!

مقاله شماره: ۷۷ (۱۸/۱۱-۲۰۱۷)
حزب توده ایران مخالف سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران نیست. اما یقین دارد که اگر این سرمایه گذاری بدون شفافیتِ مضمون و هدف های تعریف شده ی برای برنامه اقتصاد ملی عملی گردد، پیامدی جز آن ندارد که در سطور پیش گوشه‌هایی از آن نشان داده شد. شفافیت برای برنامه اقتصاد ملی بدون امکان دمکراتیک ابرازنظر سازمان های مدنی- صنفی و احزاب سیاسی- طبقاتی در کشورایجاد نخواهد شد.