نواستعمار با شمشیر نئولیبرالیسم سینه توده ها را نشانه می گیرد
اقتصاد نئولیبرالی میهن ما را نومستعمره خواهد کرد

مقاله شماره: ۴۴ (۰۳/۰۸-۲۰۱۸) (۱۳ مرداد ۱٣۹۷ )
نئولیبرال ها بر طبق نظریه “قطره‌قطره” که خودشان آفریدند می گویند که نابرابری اجتماعی پیامدی است که به سود توده های نادار هم هست چرا که سرمایه دار با افزایش سرمایه خود زحمتکشان را هم کاردار می کند. ولی همان گونه که پرفسور چانگ می گوید این‌ کار تنها در مرحله صنعتی شدن نظام سرمایه‌داری در غرب انجام شد. ولی در زمانی که سرمایه مالی هژمونی دارد ارزش اضافی ایجاد شده صرف خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و دیگر کارهای سفته و دلال بازی می شود و نه در ایجاد شغل.