امپریالیسم دشمن اصلی است!
جایگاه رژیم دیکتاتوری ولایی کجاست؟

مقاله شماره: ۴ (۳۰/۰۳-۲۰۱۸)
باید با طرح برنامه اقتصاد ملی جایگزین برای مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی، به تجهیز و سازماندهی آگاهانه و انقلابی مردم علیه دو خطر ناشی از متحدان داخلی و خارجی پرداخت.
تنها با کوشش برای زنده کردن و حفظ دستاوردهای انقلاب بزرگ بهمن و به ثمر رساندن آن، اهرم پرتوان در دست مبارزان میهن دوست قرار خواهد داشت که با حفظ مواضع سیاسی- نظری متفاوت خود، شرایط اتحاد مردم را ایجاد سازند و مبارزه ی مشترک آن را علیه دشمنان داخلی و خارجی به سرانجام تاریخی خود برسانند.