تن پوش های گوناگون امپریالیسم!

مقاله ۲۴/۱۴۰۰۸ شهریور ۱۴۰۰، ۳۰ آگوست ۲۰۲۱ پیش گفتار یکی از دلیل های سخت جانی نظام سرمایه داری، نرمش پذیری بی اندازه آن در روش ها و شیوه های بهره کشی و زورگویی و جهان گیری (استعماری) است. این گوناگونی شیوه ها، برخی ها را گم راه می کند و …