صلح خواهی خامنه ای؟

مقاله شماره: ۴۷ (۱۸/۰۸-۲۰۱۸)(۲۷مرداد ۱٣۹۷ )
در طول تاریخ، حاکمان همیشه خود را دادخواهی منصف قلمداد کرده‌اند که مانند انوشیروان، در یک روز بیست هزار مزدکی را زنده بگور کرد و به قتل رساند، و خود را «انوشیروان دادگر» نامید. صلح خواهی خامنه ای نیز از چنین جنسِ تبلیغ حاکمان برخوردار است.