بهار آمد!
آفتاب امید در زمستان یاس!

مقاله شماره: ۴
باور کنیم که گل دیگر نمی شکفد؟ باور کنیم دشت بدون پروانه را؟ باور کنیم مرگ “اشخاص” را به خاطر “اشیا”؟
چه سود از به دلتنگی نشستن خاموش
ای سنگ!
صخره!
فرو ریز تا آواری باشی …