پشت کردن گسترده به انتخابات ریاست جمهوری، گام نخست در راه سرنگونی ولایت فقیه!

مقاله ۱۱/۱۴۰۰۱۶ خرداد ۱۴۰۰، ۶ ژوئن ۲۰۲۱ پیش گفتار یک بار دیگر دستگاه بزرگ فریب رژیم برای به دام انداختن مردم با شیوه های گوناگون تنور انتخابات را گرم نگه می دارد. در دوران جولان نئولیبرالیسم، انتخابات حتا در کشورهای پیش رفته سرمایه داری تنها به جابجایی دسته های گوناگون …