نه مشت کوبان، نه نیش زبان در برخورد با یاران!

مقاله ۳۷/۹۹۵ آبان ۱۳۹۹، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰ بیا که نوبت صلح است و دوستی و وفاقکه با تو نیست مرا جنگ و ماجرا (حافظ)  پیش گفتار به تازگی دبیرخانه حزب توده ی ایران در باره ی برخورد زشت برخی از هواداران حزب با مخالفان (ناهمسویان) دیدگاه حزب نوشته است که …