دست شکسته بار دگر پتک زن شود

مقاله شماره: ۹۴ (۱۱/۰۱-۲۰۱۸)

یکی از ویژگی‌های اندیشه ی سوسیال دمکرات، جدایی آن از واقعیت عینی- ماتریالیستیِ نبرد طبقاتی در جامعه است. از این رو می‌تواند برایش صادقانه نیز شناخت شرایط ناممکن گردد. ما با چنین وضعی در جنبش چپ و هم چنین جنبش توده‌ای رو برو هستیم.