آیا انشعاب در حزب طبقه کارگر مجاز است؟

مقاله شماره: ۶۵ (۱۸-۱۰-۲۰۱۷)
اندیشه ی پسامدرن امپریالیستی جامعه را به “اتم”ها، به اندیویدیوم های منفرد تقسیم می کند که شخصیتی «یکتا» هستند و هر کدام دارای «نظر» و «موضع» خودند. این اندیشه، برای نمونه نزد پوپر، این وضع را عین «دمکراسی» هم می داند. توجیه “ناظر” گرامی از انشعاب که بیان آن به ظاهر دفاع از “آزادی” فرد و حق “طبیعی” فرد است توسط او،ریشه ی اندیشه ی غیر مارکسیستی-توده‌ای او را عریان می سازد. از نظر تئوری شناخت، این موضعی است که از ایدئولوژی پسامدرن امپریالیستی به عاریه گرفته شده است: «گیریم طرف انشعاب کرده. کرده که کرده»!