انسان دوستیِ نبرد طبقاتی در «پراتیک انقلابیِ» طبقه ی کارگر تبلور می یابد!

مقاله ۳۳/۹۹۱۱ مهر ۱۳۹۹، ۲ اکتبر ۲۰۲۰ گفته می‌شود و تکرار هزارباره ی آن سودمند است که هنگامی که طبقات حاکم قادر شوند ایدئولوژی خود را به ایدئولوژی حاکم بدل کنند، به پیروزی تعیین کننده دست یافته‌اند به منظور اِعمال سلطه ی طبقاتی خود به این شکل و یا آن …