انقلاب مُرد؛ زنده باد انقلاب!

مقاله ۵۴/۹۹۲۱ بهمن ۱۳۹۹، ۹ فوریه ۲۰۲۱ شب پس از ۲۸ مرداد تا به آن اندازه تاریک بود که حتا ستارگان بزرگ در پشتش رنگ می باختند. بسیاری گرسنه بودند و شمار اندکی میلیاردها دلار به جیب می زدند. پاسخ نازکترین نوای آزادی سرب آتشین در دهان بود. زندان ها …