ما کی هستیم و چه هدفی را دنبال می کنیم!
«ما تاک آسمانی هستیم و به سوی فرا زمانی بی سرانجام می رویم» (اط)

مقاله شماره: ۱۱ (۱۱/۰۶-۲۰۱۸) ( ۲۴ فروردین ۱٣۹۷ )
مبارزه برای تغییر ترقی خواهانه و رهایی بخش اجتماعی تنها با پایبندی به اصل توجه به “کلیت” هستی پدیده ممکن می گردد. بدون چنین برداشتی، شناخت ما نمی تواند به سطح شناخت دیالکتیک ماتریالیستی فرا روید و لذا قادر نیست با توجه به برداشت علم ماتریالیسم تاریخی به پرسش های در پیش رو در هر لحظه و مرحله ی تاریخی پاسخی مارکسیستی- توده ای بدهد. پاسخی انقلابی بدهد، که پاسخ به چگونگی تغییر مشخص بنیادین شرایط است که ششمین کنگره ی حزب توده ایران خواستار آن است.