انقلاب ملی- دموکراتیک بهمن ۵٧ و تضادهای حل نشده!
آیا حزب توده ایران دچار راست روی بوده است؟

مقاله شماره: ۳۳
باید پس از شناخت همه جزها، “کلیت” واقعیت را در روند تاریخی در جریان – ماتریالیسم دیالکتیک – مورد بررسی قرار داد!
به این منظور باید رابطه ی سوی های مختلف پدیده را با یکدیگر همان قدر در بررسی مورد توجه قرار داد که رابطه کلیت پدیده را با محیط پیرامون در بررسی منظور داشت!
یک بررسی همه جانبه دیالکتیکی نشان خواهد داد که سیاست علمیِ حزب پس از پیروزی انقلاب بهمن، سیاست تهی از راست و چپ روی بوده است. این به این معنا نیست که وجود این یا آن “اشتباه” را در سیاست حزب و توده‏ ای ها را در عمل نفی کنیم.