جایگاه طبقه کارگر در انقلاب ملی- دموکراتیک

مقاله ۸/۹۹ ۲۵ فروردین ۱۳۹۹، ۱۳ آوریل ۲۰۲۰ پیش گفتار گفتگو در باره ی مرحله انقلاب و روشن کردن سویه های گوناگون آن یکی از کارهای برجسته انقلابی ها است. برآمد این گفتگو گذاشتن یک چارچوب کلان است که در آن استراتژی  و هدف هایی که در پیش روی ما …