”طرح سند” کنگره هفتم یک گام به پس! – (بخش نخست و دوم)

مقاله ۸/۱۴۰۰۲۴ اردی بهشت ۱۴۰۰، ۱۱ مه ۲۰۲۱ پیش گفتار نوشتن طرح یک سند ۶۰-۷۰ صفحه ای کار آسانی نیست. برای همین باید از رنجی که رفیقان گرامی ما برای نوشتن آن کشیده اند سپاس گزاری کرد.  می توان درون مایه این طرح را از زاویه ها و دیدگاه های …

”طرح سند” کنگره هفتم یک گام به پس! – بخش دوم

مقاله ۸/۱۴۰۰۲۴ اردی بهشت ۱۴۰۰، ۱۱ مه ۲۰۲۱ (نگاه کنید به بخش نخست)     برجسته کردن نقش بورژوازی ملی و فراموشی رهبری طبقه کارگر ”طرح سند” با بردباری چشمگیری به گزارش داده هایی می پردازد که تنها هدفش نشان دادن نبود «شرایط عینی و ذهنی» رهبری طبقه کارگر در انقلاب …

”طرح سند” کنگره هفتم یک گام به پس! – بخش نخست

مقاله ۸/۱۴۰۰۲۴ اردی بهشت ۱۴۰۰، ۱۱ مه ۲۰۲۱ پیش گفتار نوشتن طرح یک سند ۶۰-۷۰ صفحه ای کار آسانی نیست. برای همین باید از رنجی که رفیقان گرامی ما برای نوشتن آن کشیده اند سپاس گزاری کرد.  می توان درون مایه این طرح را از زاویه ها و دیدگاه های …