«آیا نظام نیاز به یک جراحی ندارد؟»

مقاله شماره: ۵۱ (۲/۰۹-۲۰۱۷)
«آرمان های [انقلاب] همچون عدالت، آزادی، استکبار ستیزی، پیاده سازی شریعت و ساده زیستی مسئولین»، قربانی «مصلحت ها» شده است که در پس پرده ی «حاکم شدن گفتمان امنیت و منافع ملی» پنهان می شود و «آزادی های فردی و اجتماعی و …» قربانیان آن هستند!