اول ماه مه!
روز همبستگی کارگران و خلقهای زیر ستم جهان!

مقاله شماره: ۱۲
جهانی بدون سرمایه داری، این، سوسیالیسم است. جامعه ای که در آن قدرت طبقه کارگر و زحمتکشان دیگر در جامعه جایگزین قدرت بانک ها و کنسرن ها شده است. جامعه ای که در آن ابزار اصلی تولید اجتماعی و زمین به مالکیت عموم در آمده است. تنها از این طریق امکان پایان بخشیدن به بحران ناشی از تولید سرمایه دارانه در جامعه به وجود می آید.
از این روست که در اول ماه مه فریاد می زنیم: جنگ شما را نمی خواهیم! به ادامه ی نابودی دستاوردهای اجتماعی طبقه کارگر تن نمی دهیم! علل شرایط بحران اقتصادی- اجتماعی حاکم را افشا می کنیم، تا با روشنگری های خود سوسیالیسم را به عنوان نظام جانشین سرمایه داری پایه ریزی کنیم!