اپورتونیسم راست و مصوبه انقلابی ششمین کنگره ی حزب توده ایران!

مقاله ی شماره۲۲ / ۱۳۹۸(۷ مهر ۱۳۹۸ – ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹) اپورتونیسم راست که بخشی از رهبری حزب توده ایران آن را در حزب طبقه ی کارگر ایران نمایندگی می‌کند، خواستار نقض مصوبه انقلابی حزب توده ایران است. این مصوبه که ضرورت «پیوند میان مبارزه صنفی و سیاسی [بخوان سوسیالیستی]» …