«سوسیالیسم دمکراتیک» هدف استراتژیکی حزب چپ ایران

مقاله ی شماره ۱۵ / ۱۳۹۸ ۴ شهریور ۱۳۹۸ – ۲۶ آگوست ۲۰۱۹ حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در سند سیاسی نخستین کنگره ی خود در بخش «دیدگاه ها و ارزش‌های ما»، «باور به سوسیالیسم» را مشخصه ی موضع خود اعلام می کند. و به منظور ارایه تعریف از سوسیالیسمی …

نقد سند سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
نگارش نو

مقاله ی شماره ۱۴ / ۱۳۹۸ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ – ۸ آگوست ۲۰۱۹ بررسی دستاورد نتایج نخستین کنگره ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) [از این ببعد، حچافخ] از دو منظر ضروری است. یکی از دیدگاه ارزیابی نظراتِ اصلاحی آن برای شرایط کنونی حاکم بر ایران، و دوم تصورات طرح …