“چپ” و ”من گرایی” نئولیبرالیسم!

مقاله شماره ۳۹/ ۹۸۱۱ بهمن۱۳۹۸ -۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ پیش گفتار در دنیای امروز ما ایدولوژی طبقه بورژوازی با پوشش نئولیبرالیسم نمایان می شود.”من گرایی” دل تپنده ایدولوژی نئولیبرالیسم است. میان همه ی پندارهای نئولیبرالی، این ایده که ما می توانیم زندگی خودمان را جدا از دیگران به بهترین روش سازمان …