شب پرستان، مشت مشت بر ستاره ها رنگ شب می پاشند!
چهره ی مهربان با چشمان مصمم!

مقاله شماره: ۱۹
دفتر شعر زندان طبری در اختیار شاعر بزرگ ایران، ه ا سایه (هوشنگ ابتهاج) گذاشته شد. رفیق سایه نیز بلافاصله خود راساً تعلق اشعار را به احسان طبری مورد تائید قرار داد و گفت:
«سراینده بدون تردید طبری است و یا همزاد او. همزاد نه به معنای شبیه، بلکه به معنای خود او!».