«مردم کوچه و بازار هم می گفتند برنامه ارائه دهید»
«استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی معنایی دارد»

مقاله شماره: ۳۶
انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما شکست خورد؛ رای اکثریت قریب به اتفاق مردم در همه پرسی برای قانون اساسی و دستاوردهای ترقی خواهانه و آزادی خواهانه آن بر باد رفت، زیرا، آن طور که حزب توده ایران نشان داده است، نتوانست به مرحله تغییرات اقتصادی- اجتماعی تعمیق یابد! 
آیا می توان جستجوی علل این شکست تاریخی را با تـز گویا «زودرس» بودن انقلاب پایان یافته اعلام نمود؟