ویژگی برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب
نگرشی به ٬٬صنایع ایران و سیاست صنعتی چپ٬

مقاله شماره ۷۲ (۱۱ اسفند ۱۳۹۷) نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/8576   سرشت اقتصاد سیاسی «مرحله ی تدارک گذار به سوسیالیسم» و شکل حاکمیت و جایگاه هژمونی طبقات ذینفع در این مرحله مقاله ی ٬٬صنایع ایران و سیاست صنعتی چپ٬٬ را که استاد سعید رهنما نگاشته است و در صفحه …