برنامه پنج ساله چهاردهم جمهوری خلق چین!

مقاله ۶۰/۹۹۲۴ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴ مارس ۲۰۲۱ پیشگفتار در ۳۵ سال گذشته اقتصاد جمهوری خلق چین بر درآمدآفرینی از فروش کالاهای ساخت چین در برون از مرزها پایه گزاری شده بود. جمهوری خلق چین در گذشته به الگوی نمو بر پایه نیروی کار ارزان، تولید کارخانه و صادرات پایبند بوده …