image_pdfimage_print

موضع حزب طبقه کارگر در «ائتلاف حداقل با بورژوازی ملی»
مساله ی رشد نیروهای مولده و مرحله ی ملی- دموکراتیک انقلاب!

مقاله شماره: ۴۵ (۲۲/۰۸-۲۰۱۷)
اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک، اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیست. اما دیگر اقتصاد “بورژوا- دمکراتیک” نیز نیست که در آن منافع طبقه بورژوازی ملی- مولد گویا تنها تکانه و موتور توسعه و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی است!
در این اقتصاد سیاسی اندیشه ی وحدت منافع «طبقات بسیاری» از طریق پیوند میان روند “آزادی”‌و “عدالت اجتماعی” به واقعیت مادی تبدیل، و به تکانه ی تاریخی برای گذار موفق و مسالمت آمیز در جامعه به «توسعه» و رفاه نسبی بدل می شود.