چگونه می توان پیوند تئوری و پراتیک را برقرار نمود؟
آموزش از تجربه ی موفق سازمان انقلابی نوید!

مقاله شماره: ۷۴ (۰۹/۱۱-۲۰۱۷)
اسلوب لنین، پایبندی به تئوری، و توجه به کارکرد، به نتایج پراتیک است! برای ایجاد رابطه ی دیالکتیکی میان این دو، لنین از «برنامه حداقل کارگری» صحبت می کند.
لنین برجسته می سازد که «ما همه در این امر توافق داریم که ترس از گام گذاشتن برای برپایی سوسیالیسم، بزرگ ترین بیچارگی و بزرگ ترین خیانت به منافع پرولتاریا است».