تاریخ، تاریخ “اقتصاد سیاسی” در هر دوران است!
نه آن تاریخ متکی به «یادمانده ها»!

مقاله شماره: ۱۳
توجه تاریخ نگاری بورژوایی، معطوف است به بررسی فعل و انفعالات در جامعه که به منظور تحقق بخشیدن به “اقتصاد سیاسی” حاکم در لحظه ی تاریخی تحقق می یابد. این تاریخ نگاری بورژوآمابانه عمدتاً محدود به توصیف جنگ ها است. به طور جنبی به بررسی برخی از علل جنگ ها و وقایع دیگر می پردازد.