دادگری در داوری!
حقیقت کلیت است!

مقاله ۲۱/۹۹۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۴ جولای ۲۰۲۰ با سپاس از رفیق پیشین توده ای و دوست گرامی ژاله نیک اندیش که از اندک کسانی است که در این تارنگاشت برای در میان گذاشتن دیدگاه خود بلند و بالا نوشته است و مانند دیگران به هم چینی واژه های کوتاه برای …

تأملی بر مصاحبه علی عمویی با سایت «ده مهر»
پردهٔ سوم

مقاله دریافتی: ژاله نیک اندیش حوادث بیش از سه دهه اخیر و خصوصاً تلاش های رژیم جمهوری اسلامی برای نابودی چپ در ایران و خصوصاً حزب توده تجربه آموزنده ای از پیچیدگی و تلاش های گسترده ای بوده است که یورش ها و دستگیری های وسیع سالهای ۶۱ و ۶۲ …