تاریخ جنبش کارگری ایران، تاریخ حزب توده ایران است!

مقاله شماره: ۴۲ (۲۳/۰۷-۲۰۱۸) (۱ مرداد ۱٣۹۷ )
طبقه ی کارگر ایران دارای یک تاریخ است که خط سرخ آن در حزب اجتماعیون و عامیون، حزب کمونیست ایران و بی واسطه در تاریخ قریب به هشتاد ساله ی مبارزات حزب توده ایران تبلور می یابد. نفی این تاریخ، نفی تاریخ ماتریالیستی و واقعی جنبش کارگری ایران است. جنبش کارگری ایران هیچ تاریخ دیگری ندارد.