اسلوب اندیشه ی فرخ نعمت پور؟
پایبندی حزب توده ایران به «پیمان» خود با زحمتکشان!

مقاله شماره: ۲۲ (۰۸/۰۵-۲۰۱۸) ( ۱۸ اردیبهشت ۱٣۹۷ )
رفیق فرخ نعمت پور مایل است با استدلال از مارکس، درستی نظرات خود را به ثبوت رساند. تکیه نظری به مواضع بنیان گذاران سوسیالیسم علمی را توسط این رفیق باید گامی اصولی ارزیابی کرد. او اما در این کوشش پیگیر نیست. اما او درنیافته است که مارکسیسم- لنینیسم از موضع جانبداری تاریخی برای حفظ هستی گونه ی انسان و هم از موضع دفاع از منافع لحظه ی طبقه کارگر استدلال می کند. سرشت ترقی خواهانه و انسان دوستانه ی مارکسیسم در این امر ریشه دارد.