«تضاد اصلی میان مردم و امپریالیسم»؟!
اسلوب بررسی و نتیجه‌گیری سیاسی ۱۰ مهر

مقاله ۴/۹۹ ۱۰ فروردین ۱۳۹۹، ۳۰ مارس ۲۰۲۰  رفیقی می نویسد، ۱۰ مهر تضاد اصلی را در شرایط کنونی در ایران، تضاد میان خلق و امپریالیسم می داند. نظر شما چیست؟  این رفقا جـزئـی از واقعیت هستی جامعه ی ایرانی را در شرایط کنونی مطلق می سازند و از آن …