پیـام مقـاله چیست؟
حل متضاد ها به سود ترقی خواهی؟

مقاله شماره: ۳
تضاد میان منافع مردم میهن ما و “شکل” و “مضمون” حاکمیت نظام سرمایه داری، تضاد روز و اصلی را در جامعه ایرانی تشکیل می دهد. به سخنی دیگر، تضاد میان منافع توده های زحمتکش میلیونی و روبنا و زیربنای نظام سرمایه داری حاکم، تضادی است که حل انقلابی آن به سود رشد ترقی خواهانه و آزادی طلبانه- عدالت جویانه و ملی- ضد امپریالیستی مردم میهن ما است.