به «تعدیل اقتصادی» پایان دهیم!
مانیفستی برای اقتصاد سیاسی پیشنهادیِ حزب توده ایران!

مقاله شماره: ۳۱ (۱۶/۰۶-۲۰۱۸) ( ۲۶خرداد ۱٣۹۷)
سیاست مستقل طبقاتی حزب توده ایران که در جستجوی صادق ترین و مبارز ترین نیروها برای اتحادهای اجتماعی می رزمد، دچار این توهم نیست که طبقات حاکم داوطلبانه و از سر ”اخلاق اسلامی“ از منافع غارتگرانه و ضد مردمی و ضد ملی خود چشم می پوشند. به زیر کشیدن حاکمان یک وظیفه ی انقلابی توده هاست. هر چقدر تجهیز توده ها وسیع تر و عمیق تر انجام شود، همانند انقلاب بهمن ۵٧، گذار انقلابی کم دردتر و مسالمت آمیزتر انجام خواهد شد. برای دسترسی به این هدف باید برنامه ریخت و جمعی برای تحقق آن کوشید.