موضع نظری- تئوریک توده‌ای ستیزان (۲)
نظر مارکس درباره ی عنصر رهایی بخش و بیگانگی در کار

مقاله ۹/۹۹ ۲۹ فروردین ۱۳۹۹، ۱۷ آوریل ۲۰۲۰ دموکراسی در جمهوری خلق چین، الگویی عام؟ در بخش نخست این نوشتار که در توده‌ای ها انتشار یافته است، اسلوب کارکرد اندیشه ی توده‌ای ستیزان مورد توجه و بررسی قرار گرفت. در این سطور ابعاد متفاوت مضمون توده‌ای ستیزی و کمونیست ستیزی …