image_pdfimage_print

چرا سرمایه داری هنوز واژگون نشده است؟
نگاهی به مقوله “زور بی صدا”ی مارکس!

مقاله ۳۰/۱۴۰۰۱۹ مهر ۱۴۰۰، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱ پیش گفتار در آغاز گسترش بیماری همه گیر کورونا خیزاب بزرگی از هم دلی، هم یاری، هم کاری و هم بستگی مردمان جهان را فرا گرفته بود. برای همین نیز این امید در دل ها رخنه کرده بود که شاید جهان با آموختن …