آنچه از ف. تابان می توان آموخت!
اقتصاد سیاسی اهرم دفاع از حاکمیت ملی!  

مقاله شماره: ۵۸ (۲۹/۰۹-۲۰۱۷)
تلاش های سوسیال دمکراسی» که ف. تابان در مقاله ی خود به درستی برجسته می سازد، بدون کوشش برای تنظیم چنین جایگزینی ممکن نخواهد بود. جایگزینی که پرچم مشترک مبارزه ی زحمتکشان و لایه های میهن دوست را برای گذار از دیکتاتوری و دفاع از حق حاکمیت ملی و استقلال ایران تشکیل می دهد.